(تذکرات بسیار مهم راجع به شهریه تک ترم)

 • شهریه پس ازپرداخت فقط تا یک هفته قبل از شروع دوره بخاطر انصراف قابل بازگشت می باشد و ولی دانش آموز موظف به اعلام انصراف به دفتر آموزشگاه می باشد. لذا در غیر اینصورت 20 % (بیست درصد)کل شهریه کسر و مابقی قابل استرداد است.
 • هنگام شروع ترم و در همان جلسه اول )چه با شرکت کردن زبان آموز سر کلاس و یا شرکت نکردن آنها( به هیچ وجه شهریه مسترد نمی گردد.
 • لازم به ذکر است در صورت عدم توانایی زبان آموز در ادامه دوره به هر دلیلی، شهریه برگشت داده نخواهد شد و زبان آموز موظف به پرداخت مابقی شهریه و تسویه حساب با آموزشگاه می باشد.

(تذکرات بسیار مهم راجع به دریافت وام)

 • طبق این قرارداد کسانی که ثبت نام یکساله را انتخاب نموده و برای دریافت وام اقدام میکنند، تحت هیچ عنوانی امکان انصراف از دوره و درخواست عودت مبلغ برای آنها امکان پذیر نمیباشد. لذا با دقت و تفکر کافی نسبت به این مهم تصمیم گیری نمایید.

 

(تذکرات انظباتی آموزشگاه)

 •  رعایت شئونات اسلامی در محیط موسسه الزامیست.
 • جهت حفظ چارچوب کلاس و حفظ تمرکز استاد، حضور راس ساعت مقرر در کلاسهای حضوری و آنلاین الزامیست.
 • عدم استفاده از تلفن همراه و هرگونه وسیله ارتباطی که باعث کاهش تمرکز می شود در هنگام حضور در کلاسهای حضوری و آنلاین الزامیست.
 • هزینه تعیین سطح و مشاوره تمام دوره های تخصصی و عمومی در صورت ثبت نام، رایگان می باشد.
 • با توجه به فراهم بودن بستر ارتباطی با استاد ، زبان آموز متعهد می گردد به هیچ عنوان با استاد مربوطه، خارج از راههای ارتباطی سیستمیک، در ارتباط نبوده و هرگونه هماهنگی جهت کنسلی کلاس و جابجایی زمانی، گرفتن کلاس خصوصی، مشاوره و غیره صرفا از طریق موسسه صورت گیرد. لذا رد و بدل نمودن شماره تماس و ایمیل و غیره توسط زبان آموز و استاد غیر مجاز می باشد.
 • در صورت غیبت غیر مجاز در امتحانات کلاسی و پایان ترم )آزمون های حضوری و آنلاین( هزینه امتحان مجدد متوجه شخص زبان آموز می گردد.
 • در صورت برداشتن، آسیب زدن به اموال و دارایی موسسه و یا مواردی از این قبیل )بصورت عمد یا غیر عمد( دانش آموزان خاطی تشخیصی از طرف موسسه مسئولیت خسارات را بر عهده دارند.
 • ثبت نام تنها با پرداخت قسمتی از شهریه بعنوان پیش پرداخت قطعی خواهد شد و پر کردن فرم تنها کافی نمی باشد.